Jedinečným prístupom k úspešnému predaju

Obchodné podmienky

Obsah:

 1. Obecné ustanovenia
 2. Objednávka
 3. Cena produktov, pokuty, faktúry
 4. Forma platby
 5. Spôsob platby
 6. Zabezpečenie
 7. Garancia
 8. Odstúpenie od zmluvy
 9. Zodpovednosť za obsah webu
 10. Ochrana osobných údajov
 11. Záverečné ustanovenia
 1. Obecné ustanovenia

Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.expertinanehnutelnosti.sk, bližšie informácie môžete získať na adrese www.expertinanehnutelnosti.sk /kontakt

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.expertinanehnutelnosti.sk.  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Mgr. Radoslav Zárecký, so sídlom Košická 24, 903 01 Senec, IČO: 44366159, DIČ: 1076379711. Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou tohto programu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením môjho názoru k tejto tematike.

 1. Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.expertinanehnutelnosti.sk vlastníka Mgr. Radoslava Záreckého a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 8 týchto Obchodných podmienok.

 1. Cena produktov, pokuty, faktúry

V zhrnutí prihlášky nájdete všetky ceny služieb na stránkach www.expertinanehnutelnosti.sk.

Zmluvná pokuta. Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň predĺženia, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

 1. Forma platby

Platba za objednané služby je jednorazová, tz. znamená, že kupujúci zaplatí ihneď po odoslaní objednávkového formulára. V prípade nezaplatenia do 3 pracovných dní bude objednávka kupujúceho stornovaná.

 1. Spôsob platby

Možnosť platby je bankovým prevodom.

 1. Zabezpečenie

Po pripísaní peňazí na účet budú kupujúcemu zaslané sľúbené videá v kurze Kataster. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu k videám a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Výlučným vlastníkom týchto videí je Mgr. Radoslav Zárecký, vlastník kurzu Kataster i stránky www.expertinanehnutelnosti.sk, preto tieto videá slúžia iba na súkromné účely kupujúceho a ich publikácia, zdieľanie na Facebooku a všetkých ostatných sociálnych mediách, uverejňovanie ich mimo tejto stránky a ich šírenie je ZAKÁZANÉ. V prípade porušenia je pokuta vo výške 500€.

 1. Garancia

Za svoje produkty Mgr. Radoslav Zárecký ručí zárukou spokojnosti. Cieľom kurzu Kataster  je naučiť vás, ako si cez stránku www.katasterportal.sk pozrieť digitálnu mapu Vašej nehnuteľnosti, ako si zmerať šírku i dĺžku pozemku a ako ušetriť 15€ za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

 1. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od vstúpenia do plateného kurzu Kataster, a to elektronickou formou na tento email: rzarecky@gmail.com prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene online kurzu Kataster. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Pod odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup k videám kurzu Kataster.

 1. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. Vlastník Mgr. Radoslav Zárecký nezodpovedá v kurze Kataster za to, že Vám nejde otvoriť na Vašom počítači digitálna mapa cez www.katasterportal.sk a neberie na seba za to žiadnu zodpovednosť.

 1. Ochrana osobných údajov

Vlastník Mgr. Radoslav Zárecký sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v prihláške do kurzu Kataster, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho.

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie s poskytované tretím stranám.

Vyplnením formulára Prihláška súhlasí registrujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databáze Mgr. Radoslav Zárecký, so sídlom so sídlom Košická 24, 903 01 Senec, IČO: 44366159, DIČ: 1076379711, ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 07.12.2015. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.